Uslovi korišćenja

1. Uslovi

Pristupanjem ovom veb-sajtu, vi se slažete da budete vezani uslovima korišćenja veb-sajta, svim važećim zakonima i propisima, i slažete se da ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno vam je da koristite ili pristupate ovom sajtu. Materijal koji sadrži ova veb stranica je zaštićen od strane važećih zakona o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.

2. Dozvola korišćenja

Odboreno je da se privremeno preuzme jedna kopija materijala (informativnog ili softvera) na stranici Kuce.rs samo za lično, nekomercijalno i privremeno pregledanje.

Ovo je odobrenje licence, a ne odobrenje za prenos naziva, i pod ovom licencom ne možete:

  • - menjati ili kopirati materijale;
  • - koristiti materijale u bilo koje reklamne svrhe, ili za bilo kakvo javno prikazivanje (komercijalno ili nekomercijalno);
  • - pokušati rastavljanje ili obrnuti inžinjering bilo kog softvera koji se nalazi na stranici Kuce.rs;
  • - uklanjati bilo koje oznake autorskih prava ili druge oznake vlasništva sa materijala; ili
  • - prebacivati materijale drugoj osobi ili ,,preslikavati’’ materijale na bilo kom drugom serveru.

Ova dozvola se automatski prekida ukoliko prekršite bilo koje od ovih ograničenja i mogu biti prekinute bilo kad od strane Kuce.rs. Nakon prekdianja pregleda ovih materijala ili nakon prekidanja ove dozvole, morate uništiti bilo koji preuzeti materijal koji je u vašem posedu, bilo to u elektronskom ili štampanom formatu.

3. Odricanje

Materijali na veb-stranici Kuce.rs su obezbeđeni ,,kao što jesu’’. Kuće.rs ne garantuje za njih, izraženo ili podrazumljivo, i ovim ograničava odgovoronost ili demantuje sve ostale garancije, uključujući bez ograničenja, podrazumljive garancije ili uslove prodaje, pogodnosti za određenu svrhu, ili prekršaj intelektualnog vlasništva kao i bilo koji drugi prekršaj prava. Dalje, Kuce.rs ne garantuje niti se predstavlja za bilo kakve probleme koji se tiču tačnosti, verovatnoće rezultata ili pouzdanosti korišćenja materijala na njegovoj internet veb-stranici ili materijalima na veb-stranicama koji su inače povezani sa ovim sajtom.

4. Ograničenja

Kuce.rs ili njeni dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo koju štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitku podataka ili profita, ili zbog prekida posla), nastalu zbog korišćenja ili nesobosobnosti da se koriste materijali na internet sajtu Kuce.rs, iako je stranica Kuce.rs ili čak ovlaščeni predstavnik Kuce.rs bio obavešten govornim ili pisanim putem o mogućnosti takve štete.

5. Revizija i štamparske greške

Materijali koji se pojavljuju na veb-stranici Kuce.rs mogu uključivati tehničke, fotografske ili tipografske greške. Kuce.rs ne garantuje da je bilo koji od materijala na ovom veb-sajtu tačan, kompletan ili trenutan. Kuce.rs može menjati materijale koji se nalaze na veb-stranici u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Međutim, Kuce.rs se ne obavezuje da osvežava materijale.

6. Veze (Linkovi)

Veb-sajt Kuce.rs nije pregledao sve sajtove koji su povezani s njim i nije odgovoran za sadržaj bilo kojih od tih sajtova. Ubrajanje bilo koje veze ne podrazumeva njeno odobrenje od strane veb-sajta Kuce.rs. Korišćenje bilo kog od tih veb-sajtova je na korisnikovoj sopstvenoj odgovornosti.

7. Uslovi korišćenja klasifikovanih oglasa za nekretnine

Kuce.rs zadržava prava da ukloni, bez obaveštenja, bilo koji svrstani oglas koja sadrži ilegalan, pornografski, nepristojan sadržaj, koja je duplikat nekog drugog oglasa, sadrži stvari koje nisu povezane ni sa jednom kategorijom Kuce.rs ili je postavljena u pogrešnu kategoriju.

Kada deaktivirate Vaš oglas, ili mu istekne rok, tada Vaš oglas više nije na našoj  web stranici,ali će još uvek biti zapamćen u našem sistemu u narednih 2 meseca  nakon čega će biti trajno obrisan.

Svi oglasi koji su stariji od 12 meseci se smatraju nevažećim i automatski se brišu.Ukoliko je Vaš oglas uklonjen a još uvek  je slobodan, možete ga ponovo objaviti na našem sajtu. Oglasima se upravlja  sa korisničkog naloga.

Prava

Svrstani oglasi (tekstovi i fotografije) koje otpremite na Kuce.rs će u uslovima ispod biti navedeni kao vaš korisnički sadržaj.

Vi, kao korisnik sajta Kuce.rs ste po zakonu potpuno odgovorni za korisnički sadržaj svrstanih oglasa koje postavljate na ovom veb-sajtu. Od vas se zahteva da posedujete ili imate potrebna ovlašćenja i dozvole za sav korisnički sadržaj koji otpremate na Kuce.rs.

Vi zadržavate pravo svojine na sav korisnički sadržaj koji otpremate, međutim, optremanjem korisničkog sadržaja na Kuce.rs vi dajete veb-sajtu Kuce.rs neisključivu dozvolu svetski rasprostanjenog prenosa podataka bez obeštećenja (sa pravom na podlicencu) da koristi, spremi, umnožava, menja, objavljuje, distribuira, javno prikazuje vaš korisnički sadržaj u bilo kojim medijima i svim poznatim ili kasnije razvijenim metodama distribucije.

Vi nam ovim dajete pravo da vas kontaktiramo putem i-mejla povodom vaših oglasa. Takođe, dozvoljavate svim korisnicima Kuce.rs neisključivu dozvolu za pristup vašem korisničkom sadržaju putem Kuce.rs. Gore navedene dozvole koje se tiču vašeg korisničkog sadržaja se prekidaju nakon što uklonite vaš korisnički sadržaj ili on bude uklonjen sa našeg sistema.

8. Agencije i agenti za nekretnine

Pozdravljamo i pozivamo licencirane agencije i agente iz Srbije da postave svoje oglas na našoj stranici. Kako bi zaustavili lažne agencije i agente, mi potvrđujemo da agencije i agenti koji postavljaju oglase na naš sajt imaju Matični broj i da su aktivni. Da bi potvrdili agencije i agenti, tražimo ih u zvaničnim regstrima - apr.gov.rs.

Vi nam, u prilog, dozvolite, da prikažemo registrovani naziv Vaše kompanije, logo, Matični broj, registrovanu adresu, broj telefona, ,,nofollow’’ vezu ka Vašem sajtu, dok god imate korisnički nalog kod nas.

9. Korisnički nalozi

Korisnički nalog je automatski kreiran kada korisnik postavi validan oglas  na našu stranicu. Da bi obrisao nalog, korisnik mora poslati zahtev za brisanje naloga koristeći isti i-mejl sa kojeg se registrovao dotični nalog. Vaš nalog će biti trajno uklonjen nakon 2 meseca, od prijema ovoga i-mejl-a.

Višestruki nalozi na ime iste osobe ili kompanije nisu dozvoljeni i biće uklonjeni.

10. Promene prava i uslova korišćenja veb-stranice

Kuce.rs može ponovo pregledati uslove korišćenje ove veb-stranice u bilo koje vreme bez obaveštenja. Korišćenjem ovog sajta obavezujete se da budete vezani za tada trenutnu verziju ovih prava i uslova korišćenja.

Pravilnik o privatnosti

Vaša privatnost je nama jako bitna. Stoga, mi smo kreirali ovaj Pravilnik u skladu sa tim da biste razumeli, kako mi skupljamo, koristimo, komuniciramo,otkrivamo i koristimo Vaše privatne podatke.Slede načela našeg Pravilnika o privatnosti.

Mi ćemo zaštiti Vaše lične informacije u skladu sa važećim zakonom kako bi sprečili njihovu moguću kradju ili gubljenje, kao i neovlašćen pristup njima, otkrivanje, kopiranje, korišćenje i prepravljanje.

Omogućićemo da informacije našeg pravilnika, i načina rada, budu dostupne našim korisnicima o načinu korišćena njihovih privatnih podataka.

Obavezali smo se da naše poslovanje bude zasnovano u skladu sa ovim pravilima, kako bi osigurali i održali bezbednost i lične podatke naših korisnika.

Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws.

If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Kuce.rs's web site for personal, non-commercial transitory viewing only.

This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • - modify or copy the materials;
  • - use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  • - attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Kuce.rs's web site;
  • - remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  • - transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Kuce.rs at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on Kuce.rs's web site are provided "as is". Kuce.rs makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Kuce.rs does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall Kuce.rs or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Kuce.rs's Internet site, even if Kuce.rs or a Kuce.rs authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Kuce.rs's web site could include technical, typographical, or photographic errors. Kuce.rs does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Kuce.rs may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Kuce.rs does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

Kuce.rs has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Kuce.rs of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

7. Classified Ads Terms

Kuce.rs reserves the right to remove, without notice, any classified ads that contain illegal, pornographic, obscene content, is a duplicate of another ad, has content that is unrelated to any of the categories of Kuce.rs or is placed in the wrong category.

When you deactivate your ad or it expires, that ad is no longer listed on our website, but is still kept in our records for another 2 months after which it is permanently removed from our system.

All ads are considered to be expired and are automatically removed if they are older than 12 months. If your ad has expired but is still available, you can publish it again on our site. Ads can be managed from within the user's account.

Rights

The classifieds ads (texts and images) that you upload to Kuce.rs are referred to as your User Content in the terms below.

You, as the user of Kuce.rs, are solely legally responsible for the User Content of the classified ads that you publish on this website. You are required to own or have the necessary licenses and permissions to all of the User Content you upload to Kuce.rs.

You retain ownership of all the User Content you upload, however by uploading your User Content to Kuce.rs, you hereby grant Kuce.rs a worldwide, non-exclusive, royalty-free, transferable license (with the right to sublicense) to use, store, reproduce, modify, publish, distribute, publicly display your User Content in any and all media or distribution methods now known or later developed.

You hereby give us the right to contact you by email in regards to your ads. You also hereby grant each user of Kuce.rs a non-exclusive license to access your User Content through Kuce.rs. The above licenses regarding your User Content terminate after you remove your User Content or it is removed from our system.

8. Real estate agencies and agents

We welcome and invite licensed agencies and licensed agents from Serbia to post ads on our site. In order to stop fake agencies, we verify that the agencies and agents that post ads on our site have a ID number and are active. To verify agencies and agents we search for them on the official registers - apr.gov.rs.

You, hereby, allow us to display your registered company name, logo, ID number, registered address, tel no and a nofollow link to your site for as long as you have an user account with us.

9. User accounts

A user account is automatically created when a user posts a classified ad to our site. To remove an account, a user needs to send account removal request using the same email registered with the respective account. Your account will be permanently removed after 2 months since receiving your email request.

Multiple accounts for the same person or company are not allowed and will be removed.

10. Site Terms of Use Modifications

Kuce.rs may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Privacy Policy

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal information. The following outlines our Privacy Policy.

We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorised access, disclosure, copying, use or modification.

We will make readily available to customers information about our policies and practises relating to the management of personal information.

We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.


Cookie policy

Kuce.rs uses cookies. By browsing this site, you are agreeing to our cookie policy. Cookies are text files that are downloaded on your device when you visit certain websites. Find out more about cookies and how to manage them at http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies.

Third party cookies

We use the following third party providers on Kuce.rs. Please refer to these third parties own privacy policies, available on their websites, for their specific terms.

Cloudflare

A cookie named __cfduid is set by Cloudflare.com which is an external third party service that helps this website be more fast and secure, it also tracks and monitors user activity on this site. Cloudflare does not have an opt-out facility. Read Cloudlare's privacy policy at https://www.cloudflare.com/security-policy.

YouTube

When you view an ad that has a video on our site, YouTube sets cookies.

Google Maps

This site uses Google Maps to display maps and Google sets cookies when a map is displayed.

ShareThis

ShareThis is used on this site to share links and it sets cookies. You can opt-ut of ShareThis targeting at http://www.sharethis.com/legal/privacy/.

Google Adsense and the DoubleClick DART Cookie

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user's prior visits to this website.

Google's use of the DoubleClick DART cookie enables it and its partners to serve ads to the users of this site based on their visit to this site and/or other sites on the Internet.

Users may opt out of the use of the DoubleClick DART cookie for interest-based advertising at http://www.google.com/ads/preferences/.

Google Analytics

We use Google Analytics to analyse the use of this site. The analytics cookies used by Google Analytics are _utma, _utmb, _utmc and _utmz. The privacy policy of Google can be found at http://www.google.com/policies/privacy/.


Poslednje ažuriranje / Last updated - 17/12/2015